لیست قیمت عمده انواع فلش مموری

ردیف تصویر نام محصول ظرفیت رابط USB رابط موبایل قابلیت اتصال به موبایل قیمت () لینک
1 فلش مموری کوئین تک مدل QT102 USB2.0 8GB 8GB USB2.0 68٬500 ‎
2 فلش مموری کوئین تک مدل QT101 USB2.0 8GB 8GB USB2.0 69٬500 ‎
3 فلش مموری کوئین تک مدل STEP USB2.0 8GB 8GB USB2.0 69٬500 ‎
4 فلش مموری کوئین تک مدل QT102 USB2.0 16GB 16GB USB2.0 69٬500 ‎
5 فلش مموری کوئین تک مدل FINE USB2.0 8GB 8GB USB2.0 69٬500 ‎
6 فلش مموری کوئین تک مدل QT101 USB2.0 16GB 16GB USB2.0 71٬500 ‎
7 فلش مموری کوئین تک مدل CELL USB2.0 8GB 8GB USB2.0 72٬500 ‎
8 فلش مموری کوئین تک مدل UNIQUE USB2.0 8GB 8GB USB2.0 72٬500 ‎
9 فلش مموری کوئین تک مدل FINE USB2.0 16GB 16GB USB2.0 72٬800 ‎
10 فلش مموری کوئین تک مدل STEP USB2.0 16GB 16GB USB2.0 72٬800 ‎
11 فلش مموری کوئین تک مدل LINK USB2.0 8GB 8GB USB2.0 73٬500 ‎
12 فلش مموری کوئین تک مدل KNOB USB2.0 8GB 8GB USB2.0 73٬500 ‎
13 فلش مموری کوئین تک مدل MARVEL USB2.0 8GB 8GB USB2.0 74٬500 ‎
14 فلش مموری کوئین تک مدل UNIQUE USB2.0 16GB 16GB USB2.0 75٬800 ‎
15 فلش مموری کوئین تک مدل CELL USB2.0 16GB 16GB USB2.0 75٬800 ‎
16 فلش مموری کوئین تک مدل LINK USB2.0 16GB 16GB USB2.0 76٬800 ‎
17 فلش مموری کوئین تک مدل KNOB USB2.0 16GB 16GB USB2.0 76٬800 ‎
18 فلش مموری کوئین تک مدل ANGLE USB2.0 16GB 16GB USB2.0 76٬800 ‎
19 فلش مموری دیتا پلاس مدل TRACK USB2.0 16GB 16GB USB2.0 77٬000 ‎
20 فلش مموری ایکس انرژی مدل X-925 USB2.0 16GB 16GB USB2.0 77٬000 ‎
21 فلش مموری دیتا پلاس مدل CARBON BLACK USB2.0 16GB 16GB USB2.0 77٬000 ‎
22 فلش مموری کوئین تک مدل MARVEL USB2.0 16GB 16GB USB2.0 77٬800 ‎
23 فلش مموری ایکس انرژی مدل X-926 USB2.0 16GB 16GB USB2.0 78٬000 ‎
24 فلش مموری ایکس انرژی مدل GOLD USB2.0 16GB 16GB USB2.0 78٬000 ‎
25 فلش مموری کوئین تک مدل SOFT USB2.0 16GB 16GB USB2.0 78٬800 ‎
26 فلش مموری دیتا پلاس مدل LUXURY USB2.0 16GB 16GB USB2.0 79٬000 ‎
27 فلش مموری ایکس انرژی مدل X-929 USB2.0 16GB 16GB USB2.0 79٬000 ‎
28 فلش مموری کوئین تک مدل SWEET USB2.0 16GB 16GB USB2.0 79٬800 ‎
29 فلش مموری کوئین تک مدل BETA OTG USB2.0 8GB 8GB USB2.0 MICRO بله 87٬000 ‎
30 فلش مموری کوئین تک مدل ALPHA OTG USB3.0 8GB 8GB USB3.0 MICRO بله 88٬000 ‎
31 فلش مموری کوئین تک مدل QT102 USB2.0 32GB 32GB USB2.0 92٬000 ‎
32 فلش مموری کوئین تک مدل QT101 USB2.0 32GB 32GB USB2.0 93٬000 ‎
33 فلش مموری کوئین تک مدل FINE USB2.0 32GB 32GB USB2.0 94٬800 ‎
34 فلش مموری کوئین تک مدل STEP USB2.0 32GB 32GB USB2.0 94٬800 ‎
35 فلش مموری کوئین تک مدل ALPHA OTG USB3.0 16GB 16GB USB3.0 MICRO بله 95٬000 ‎
36 فلش مموری کوئین تک مدل UNIQUE USB2.0 32GB 32GB USB2.0 95٬800 ‎
37 فلش مموری کوئین تک مدل CELL USB2.0 32GB 32GB USB2.0 95٬800 ‎
38 فلش مموری کوئین تک مدل ANGLE USB2.0 32GB 32GB USB2.0 96٬800 ‎
39 فلش مموری کوئین تک مدل LINK USB2.0 32GB 32GB USB2.0 96٬800 ‎
40 فلش مموری کوئین تک مدل KNOB USB2.0 32GB 32GB USB2.0 96٬800 ‎
41 فلش مموری کوئین تک مدل MARVEL USB2.0 32GB 32GB USB2.0 97٬800 ‎
42 فلش مموری دیتا پلاس مدل CARBON BLACK USB2.0 32GB 32GB USB2.0 103٬000 ‎
43 فلش مموری دیتا پلاس مدل TRACK USB2.0 32GB 32GB USB2.0 98٬000 ‎
44 فلش مموری ایکس انرژی مدل X-926 USB2.0 32GB 32GB USB2.0 98٬000 ‎
45 فلش مموری کوئین تک مدل SOFT USB2.0 32GB 32GB USB2.0 98٬800 ‎
46 فلش مموری دیتا پلاس مدل LUXURY USB2.0 32GB 32GB USB2.0 105٬000 ‎
47 فلش مموری ایکس انرژی مدل X-925 USB2.0 32GB 32GB USB2.0 99٬000 ‎
48 فلش مموری ایکس انرژی مدل GOLD USB2.0 32GB 32GB USB2.0 99٬700 ‎
49 فلش مموری کوئین تک مدل SWEET USB2.0 32GB 32GB USB2.0 99٬800 ‎
50 فلش مموری ایکس انرژی مدل X-929 USB2.0 32GB 32GB USB2.0 105٬000 ‎
51 فلش مموری کوئین تک مدل RAPID USB3.0 16GB 16GB USB3.0 115٬000 ‎
52 فلش مموری کوئین تک مدل RACE USB3.0 16GB 16GB USB3.0 118٬000 ‎
53 فلش مموری کوئین تک مدل RAPID USB3.0 32GB 32GB USB3.0 128٬000 ‎
54 فلش مموری کوئین تک مدل STEP USB2.0 64GB 64GB USB2.0 145٬000 ‎
55 فلش مموری کوئین تک مدل CELL USB2.0 64GB 64GB USB2.0 149٬000 ‎
56 فلش مموری کوئین تک مدل FINE USB2.0 64GB 64GB USB2.0 149٬000 ‎
57 فلش مموری دیتا پلاس مدل CARBON BLACK USB3.1 32GB 32GB USB3.1 149٬000 ‎
58 فلش مموری کوئین تک مدل QT102 USB2.0 64GB 64GB USB2.0 149٬000 ‎
59 فلش مموری کوئین تک مدل QT101 USB2.0 64GB 64GB USB2.0 149٬000 ‎
60 فلش مموری دیتا پلاس مدل TRACK USB3.1 32GB 32GB USB3.1 149٬700 ‎
61 فلش مموری کوئین تک مدل KNOB USB2.0 64GB 64GB USB2.0 152٬000 ‎
62 فلش مموری کوئین تک مدل OMEGA OTG USB3.0 32GB 32GB USB3.0 MICRO بله 155٬000 ‎
63 فلش مموری کوئین تک مدل SWEET USB2.0 64GB 64GB USB2.0 157٬000 ‎
64 فلش مموری دیتا پلاس مدل LUXURY USB2.0 64GB 64GB USB2.0 159٬000 ‎
65 فلش مموری کوئین تک مدل OMEGA OTG USB3.0 64GB 64GB USB3.0 MICRO بله 219٬000 ‎
66 فلش مموری کوئین تک مدل RAPID USB3.0 128GB 128GB USB3.0 362٬000 ‎